Asanas restauradores

supta baddha konasana
setu bandha sarvangasana

savasana com cadeira
supta virasana

viparita dandasana


viparita karani
savasana com almofadão