Asanas IV

Sequência para o 2º semestre


baddha konasana

utthita trikonasana

utthita parsvakonasana

maha mudra

parsva swastikasana

ardha uttanasana

prasarita padottanasana

upavistha konasana

chatuspadasana

setu bandha sarvangasana

adho mukha virasana

bharadvajasana

salamba sarvangasana

salamba sirshasana